ZŠ NARNIA Levice

Každého žiaka chceme vzdelávať a vychovávať k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských biblických hodnôt. Chceme rozvíjať vedomosti, hodnoty, vzťahy a zručnosti potrebné pre život v neustále sa meniacom svete. Chceme vytvárať bezpečné a radostné prostredie, v ktorom sa učíme práci na sebe, vnímavosti voči okoliu, zodpovednosti za svet a pokore pred Bohom.

Prečo cirkevná škola

Žijeme vo svete, kde chýbajú morálne hodnoty, kde výkon vo vzdelávaní je nadradený individuálnemu pokroku, kde titul prevyšuje charakter. Cirkevná škola predstavuje možnosť zasiahnuť životy detí a poskytnúť im bezpečné prostredie na vzdelávanie a formovanie hodnôt. Ilustráciou môže byť strom: STROM, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia; Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja; STROM, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner; CZŠ Narnia chce vytvoriť v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúc tvorivosť na oboch stranách.

Piliere školy

Pedagóg a rodič sú sprievodcami dieťaťa na „ceste poznávania“, ktorá stojí na troch pilieroch:

VZDELÁVANIE

Preferovanie zážitkovej formy vzdelávania a kladenie dôrazu na gramotnosť: jazykovú - výučba anglického jazyka od 1. ročníka prostredníctvom „native speakra“, technickú - zapájanie nových foriem technickej výučby, komunikačnú - formulovanie a prezentovanie myšienok, informačnú - práca s informačnými zdrojmi, kritické hodnotenie informácií, finančnú - poznanie hodnoty peňazí a ich efektívne používanie, ekologickú - aktívne ekologické správanie – „zelená“ škola, kreatívnu - podpora tvorivosti myslenia a manuálnych zručností.

„Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“ J.A.Komenský

BUDOVANIE CHARAKTERU

Akceptovanie originality a jedinečnosti každého dieťaťa, snaha o formovanie charakternej a empatickej osobnosti na základe kresťanskej morálky a biblických princípov, podpora vnútornej motivácie a cieľavedomosti, tvorba podmienok pre budovanie zdravého sebavedomia, vedenie k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a činy, vychovávanie k tímovej spolupráci.

VYTVÁRANIE KOMUNITY

- intenzívna spolupráca s rodinami žiakov (poradenstvo, prednášky, voľnočasové aktivity),

- bezpečné a radostné prostredie so vzájomným rešpektom a právom na omyly,

- pocit spolupatričnosti medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi (spoločný cieľ – spoločný smer),

- vzdelávanie učiteľov a spolupráca s riaditeľmi ostatných základných škôl prostredníctvom Akadémie riaditeľov a rôznych seminárov

Východiská

Chceme ponúknuť inovatívne prístupy v tradičnej škole, nie alternatívne vzdelávanie. Máme záujem spolupracovať a zdieľať know-how s ostatnými školami v meste, nie im konkurovať. Chceme podporovať reformu školstva „odspodu“. Sme Levičania a našu prácu vnímame ako službu mestu a jeho obyvateľom.

Kontakt

Email: narnia.levice@gmail.com

adresa webstránky: Web školy

FaceBook: Facebook

Instagram: Instagram

www.cblv.sk

Združenie škôl C.S.Lewisa.

Na lokálnej úrovni to je projekt Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach
Zriaďovateľ: Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy